آموزش نحوه خرید حجم اضافی برای مشترکین

به اطلاع کلیه مشترکین عزیز میرساند آموزش تصویری نحوه خرید حجم اضافی در سایت قرار گرفت.

 

آموزش تصویری نحوه خرید حجم اضافی برای مشترکین پیش پرداخت (نقدی)

 

آموزش تصویری نحوه خرید حجم اضافی برای مشترکین پس پرداخت (روی قبض)