سرویس های غیرحجمی
نام سرویسحجم (گیگا بایت)قیمت ماهانه (ریال)
اینترنت غیرحجمی ویژه ۱ مگابیت۱۷۲۵۰،۰۰۰
اینترنت غیرحجمی ویژه ۲ مگابیت۲۵۴۰۰،۰۰۰
اینترنت غیرحجمی ویژه ۴ مگابیت۳۴۶۰۰،۰۰۰
اینترنت غیرحجمی ویژه ۸ مگابیت۵۰۱،۰۰۰،۰۰۰
 • مبلغ ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت های بالا افزوده خواهد شد.
 • تمامی سرویس های فوق بصورت نقدی ارائه می گردد.
سرویس های حجمی
نام سرویسحجم (گیگا بایت)دانلود رایگان شبانه مکالمه رایگان درون استانیقیمت (تومان)
همسفر۱ - نقدی ۶ماهه - ۱۲۸کیلوبیت تا ۱۶ مگابیت ۳۰۹۰ گیگ (۶ ماهه)۱۸۰۰ دقیقه۵۰،۰۰۰
همسفر۲ - نقدی یکساله - ۱۲۸کیلوبیت تا ۱۶ مگابیت ۹۰۲۷۰ گیگ (سالانه)۵۴۰۰ دقیقه۱۲۰،۰۰۰
همسفر۳ - روی قبض - یک ماهه- ۱۲۸کیلوبیت تا ۱۶ مگابیت ۵۱۵ گیگ (ماهانه)۱۵۰ دقیقه۹،۰۰۰

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

نام سرویسحجم (گیگا بایت)قیمت ماهانه (ریال)
اینترنت ۱۲۸کیلوبیت۶۱۳۵،۰۰۰
اینترنت ۲۵۶کیلوبیت۸ ۲۰۰،۰۰۰
اینترنت ۵۱۲کیلوبیت۸۲۲۰،۰۰۰
اینترنت ۱۰۲۴کیلوبیت۴۱۴۰،۰۰۰
اینترنت ۱۰۲۴کیلوبیت۱۲۲۹۰،۰۰۰
اینترنت ۲۰۴۸کیلوبیت۶۱۹۰،۰۰۰
اینترنت ۲۰۴۸کیلوبیت۱۲۳۰۰،۰۰۰
اینترنت ۲۰۴۸کیلوبیت۱۸۳۹۰،۰۰۰
اینترنت ۴۰۹۶کیلوبیت۶۲۰۰،۰۰۰
اینترنت ۴۰۹۶کیلوبیت۱۲۳۸۰،۰۰۰
اینترنت ۴۰۹۶کیلوبیت۱۸۴۷۰،۰۰۰
اینترنت ۴۰۹۶کیلوبیت۲۴۵۶۰،۰۰۰
اینترنت ۸۱۹۲کیلوبیت۱۲۴۴۰،۰۰۰
اینترنت ۸۱۹۲کیلوبیت۱۸۵۳۰،۰۰۰
اینترنت ۸۱۹۲کیلوبیت۲۴۶۲۰،۰۰۰
 • مبلغ ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت های بالا افزوده خواهد شد.
 • تمامی سرویس های فوق بصورت نقدی و یا روی قبض قابل ارائه می باشد.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

نام سرویسحجم (گیگا بایت)مودم / حجم رایگانقیمت ماهانه (ریال)
** اینترنت-روی قبض-۱۲۸ کیلوبیت تا ۱۰ مگابیتماهانه ۲ گیگ (۶ گیگ شبانه)ندارد۵۰،۰۰۰
اینترنت-روی قبض-یکساله-۲۵۶ کیلوبیتماهانه ۸ گیگ دارد / ماهانه ۲ گیگ۲۰۰،۰۰۰
اینترنت-روی قبض-یکساله-۵۱۲ کیلوبیتماهانه ۸ گیگ دارد / ماهانه ۲ گیگ۲۲۰،۰۰۰
اینترنت-روی قبض-یکساله-۱۰۲۴ کیلوبیتماهانه ۱۲ گیگ دارد / ماهانه ۲ گیگ۲۹۰،۰۰۰
اینترنت-روی قبض-یکساله-۲۰۴۸ کیلوبیتماهانه ۶ گیگ دارد / ماهانه ۲ گیگ۱۹۰،۰۰۰
اینترنت-روی قبض-یکساله-۲۰۴۸ کیلوبیتماهانه ۱۲ گیگ دارد / ماهانه ۲ گیگ۳۰۰،۰۰۰
اینترنت-روی قبض-یکساله-۲۰۴۸ کیلوبیتماهانه ۱۸ گیگ دارد / ماهانه ۲ گیگ۳۹۰،۰۰۰
اینترنت-روی قبض-یکساله-۴۰۹۶ کیلوبیتماهانه ۶ گیگ دارد / ماهانه ۲ گیگ۲۰۰،۰۰۰
اینترنت-روی قبض-یکساله-۴۰۹۶ کیلوبیتماهانه ۱۲ گیگ دارد / ماهانه ۲ گیگ۳۸۰،۰۰۰
اینترنت-روی قبض-یکساله-۴۰۹۶ کیلوبیتماهانه ۱۸ گیگ دارد / ماهانه ۲ گیگ۴۷۰،۰۰۰
اینترنت-روی قبض-یکساله-۴۰۹۶ کیلوبیتماهانه ۲۴ گیگ دارد / ماهانه ۲ گیگ۵۶۰،۰۰۰
اینترنت-روی قبض-یکساله-۸۱۹۲ کیلوبیتماهانه ۱۲ گیگ دارد / ماهانه ۲ گیگ۴۴۰،۰۰۰
اینترنت-روی قبض-یکساله-۸۱۹۲ کیلوبیتماهانه ۱۸ گیگ دارد / ماهانه ۲ گیگ۵۳۰،۰۰۰
اینترنت-روی قبض-یکساله-۸۱۹۲ کیلوبیتماهانه ۲۴ گیگ دارد / ماهانه ۲ گیگ۶۲۰،۰۰۰
نام سرویسحجم (گیگا بایت)مودم / حجم رایگانقیمت سالانه (ریال)
** اینترنت-نقدی-یکساله-۱۲۸ کیلوبیت تا ۱۰ مگابیتسالانه ۲۴ گیگ (۷۲ گیگ شبانه)ندارد۶۰۰،۰۰۰
اینترنت-نقدی-یکساله-۲۵۶ کیلوبیتسالانه ۹۶ گیگدارد / ۲۴ گیگ۲،۴۰۰،۰۰۰
اینترنت-نقدی-یکساله-۵۱۲ کیلوبیتسالانه ۹۶ گیگدارد / ۲۴ گیگ۲،۶۴۰،۰۰۰
اینترنت-نقدی-یکساله-۱۰۲۴ کیلوبیتسالانه ۱۴۴ گیگدارد / ۲۴ گیگ۳،۴۸۰،۰۰۰
اینترنت-نقدی-یکساله-۲۰۴۸ کیلوبیتسالانه ۷۲ گیگدارد / ۲۴ گیگ۲،۲۸۰،۰۰۰
اینترنت-نقدی-یکساله-۲۰۴۸ کیلوبیتسالانه ۱۴۴ گیگدارد / ۲۴ گیگ۳،۶۰۰،۰۰۰
اینترنت-نقدی-یکساله-۲۰۴۸ کیلوبیتسالانه ۲۱۶ گیگدارد / ۲۴ گیگ۴،۶۸۰،۰۰۰
اینترنت-نقدی-یکساله-۴۰۹۶ کیلوبیتسالانه ۷۲ گیگدارد / ۲۴ گیگ۲،۴۰۰،۰۰۰
اینترنت-نقدی-یکساله-۴۰۹۶ کیلوبیتسالانه ۱۴۴ گیگدارد / ۲۴ گیگ۴،۵۶۰،۰۰۰
اینترنت-نقدی-یکساله-۴۰۹۶ کیلوبیتسالانه ۲۱۶ گیگدارد / ۲۴ گیگ۵،۶۴۰،۰۰۰
اینترنت-نقدی-یکساله-۴۰۹۶ کیلوبیتسالانه ۲۸۸ گیگدارد / ۲۴ گیگ۶،۷۲۰،۰۰۰
اینترنت-نقدی-یکساله-۸۱۹۲ کیلوبیتسالانه ۱۴۴ گیگدارد / ۲۴ گیگ۵،۲۸۰،۰۰۰
اینترنت-نقدی-یکساله-۸۱۹۲ کیلوبیتسالانه ۲۱۶ گیگدارد / ۲۴ گیگ۶،۳۶۰،۰۰۰
اینترنت-نقدی-یکساله-۸۱۹۲ کیلوبیتسالانه ۲۸۸ گیگدارد / ۲۴ گیگ۷،۴۴۰،۰۰۰
 • سرویس ** از ۷ صبح تا ۱۲ ظهر نصف بها می باشد.
 • مبلغ ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت های بالا افزوده خواهد شد.
 • قرارداد سرویس های فوق بصورت یکساله می باشد.
 • سرویس های فوق شامل مودم رایگان یا ۲۴ گیگ حجم رایگان می باشند.
بسته های حجمی

بسته های حجمی ۱۲ماهه

حجم دانلودقیمت (تومان)
۵ گیگا بایت۱۲،۰۰۰
۱۰ گیگا بایت۲۱،۰۰۰
۳۰ گیگا بایت۴۵،۰۰۰
۶۰ گیگا بایت۸۰،۰۰۰
۱۲۰ گیگا بایت۱۵۰،۰۰۰
۳۰۰ گیگا بایت۳۰۰،۰۰۰

بسته های حجمی یاقوت

حجم دانلودمکالمهقیمت (تومان)
۲۵ گیگا بایت۲۵ ساعت مکالمه رایگان درون استانی۴۷،۰۰۰
۵۰ گیگا بایت۵۰ ساعت مکالمه رایگان درون استانی۸۷،۰۰۰
۱۰۰ گیگا بایت۱۰۰ ساعت مکالمه رایگان درون استانی۱۴۷،۰۰۰

بسته های حجمی کوتاه مدت فوتون

نوع بسته (پیش پرداخت)زمانقیمت (ریال)
بسته حجمی ۵ گیگ۱۵ روزه۸۵،۰۰۰
بسته حجمی ۵ گیگ۳۰ روزه۱۰۰،۰۰۰
سرویسهای نامحدود

سرویس های اینترنت نامحدود به زودی ارائه خواهد گردید.

* * *


——————————————————————————————————————————————————————————————————

سرویسهای اینترانت (شبکه ملی اطلاعات)

نام سرویسحجم (مگا بایت)سرعت (کیلو بیت در ثانیه)قیمت (ریال)
اینترانت-نقدی-یک ماهه-۲۵۶ کیلوبیت-نامحدودنامحدود۲۵۶۵۲۵۰۰۰
اینترانت-روی قبض-یک ماهه-۵۱۲ کیلوبیت-نامحدودنامحدود۵۱۲۸۴۰۰۰۰
اینترانت-نقدی-یک ماهه-۵۱۲ کیلوبیت-نامحدودنامحدود۵۱۲۸۴۰۰۰۰
اینترانت-نقدی-یک ماهه-۱ مگابیت-نامحدودنامحدود۱۰۲۴۱۲۶۰۰۰۰
اینترانت-نقدی-یک ماهه-۲ مگابیت-نامحدودنامحدود۲۰۴۸۲۱۰۰۰۰۰

توضیحات:

 • تمامی قیمت ها بصورت ماهانه در جدول بالا درج گردیده و در صورت خرید ۳، ۶  یا ۱۲ ماهه قیمت فوق در تعداد ماههای دوره ضرب خواهد شد.
 • مبلغ ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت های بالا افزوده خواهد شد.
 • سرعت های ذکر شده در جدول بالا حداقل سرعت ارائه شده بوده و سرعت واقعی عملا بیش از این مقدار میباشد.
 • برای اعمال مفاد مصوبه ۱۵۱ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حجم ارائه شده برای سرویس های حجمی ۲۵ درصد بیش از مقادیر اعلامی در جدول میباشد.
 • برای مشاهده قرارداد سطح خدمات مشترکین   اینجا کلیک کنید.
حجم ترافیک اضافه
سطوح تعرفهبازه حجم ترافیک (گیگا بایت)تعرفه هر گیگا بایت (ریال)ملاحظات
سطح اول۳≥حجم≥۱۳۰،۰۰۰------
سطح دوم۱۰≥حجم>۳۲۲،۰۰۰تا ۳ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول
و مابقی مطابق تعرفه سطح دوم
سطح سوم۳۰≥حجم>۱۰۱۸،۰۰۰تا ۳ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول
و بیش از ۳ تا ۱۰ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم
و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم
سطح چهارم۳۰<حجم۱۵،۰۰۰تا ۳ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول
و بیش از ۳ تا ۱۰ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم
و بیش از ۱۰ تا ۳۰ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح سوم
و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم
کمپین

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

طرح کمپینرنگ باران

بروشورهای دیجیتالی سرویس ها و خدمات: