• تمدید سرویس های روی قبض به طور اتوماتیک در ابتدای هر ماه اعمال می شود

  • عدم استفاده از سرویس منجر به جمع اوری نخواهد شد (درخواست جمع اوری به صورت مکتوب می باشد)

  • عدم استفاده از سرویس ارائه شده ، منجر به کسر مبلغ نمی باشد

  • استفاده از سرویس های جشنواره (یک ساله + مودم رایگان) بر روی قبض فقط توسط مالک تلفن ثابت امکان پذیراست و ارائه سرویس فوق به مستاجرین به صورت نقدی می باشد

  • هزینه سرویس ارائه شده بر روی تلفن ثابت به صورت دوره ۲ ماهه بر روی قبض تلفن اعمال خواهد گردید (درآخر دوره حین صدور قبض)

  • در زمان تغییر سرویس از پس پرداخت به پیش پرداخت مشترک ملزم به پرداخت نقدی هزینه آخرین قبض می باشد (حضور مشترک الزامی می باشد)

  • تغییر سرویس در هر ۳۰ روز فقط یکبار امکان پذیر می باشد

  • جهت پرداخت و تسویه هزینه اینترنت گرفتن قبض میان دوره منجر به اعمال هزینه ماه جاری نخواهد بود و برای تسویه پرداخت هزینه هنگام صدور قبض در اخر ماه های زوج امکان پذیراست

  • حجم اضافی خریداری شده باقیمانده در پایان ماه حتی در سرویس های یکساله فقط برای یک ماه آینده قابل انتقال و استفاده می باشد. حجم خود سرویس قابل انتقال به ماه آینده نمی باشد

  • حجم خود سرویس فقط در همان ماه قابل استفاده می باشد در صورت عدم استفاده غیر قابل انتقال به دوره بعد می باشد