چند نکته در مورد مودم

دو تصویر زیر چند نکته در مورد مودم را نشان می دهند. جهت بزرگ نمایی، روی تصویر مربوطه کلیک نمایید.

photo_2016-07-18_10-10-10 photo_2016-07-18_10-10-16