** توضیحات **

 

* منظور از آستانه FUP “اعمال سیاست استفاده منصفانه” و حداکثر حجم مصرفی تعیین شده از سوی ارائه کننده خدمت برای هریک از سرعت های تعیین شده می باشد.

* ضریب آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل نسبت به آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخلی ۱ به ۴ است.

* پس از عبور از آستانه منصفانه مصرف ماهانه سرعت کاربر تا حداقل سرعت kbps 128 کاهش می یابد ولی همچنان به صورت ترکیبی می تواند از ترافیک بین الملل و داخل استفاده نماید.

* در صورت تمایل کاربر پیش پرداخت (Prepaid) برای بازگشت به سرعت قبلی خود، می تواند نسبت به خرید حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخل اقدام کند.

* در صورت تمایل کاربر پس پرداخت (Postpaid)، بر اساس اطلاع رسانی قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تائیدیه های مربوطه از وی، می توان نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخل اقدام نمود.

* در صورت خرید بسته حجم اضافه توسط کاربر، سرعت به وضعیت اولیه بر می گردد.

* مانده حجم خریداری شده به دوره بعد منتقل شده ولی مانده حجم آستانه (FUP) به دوره بعد منتقل نمی گردد.

* حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود تعیین می گردد.

* نرخ بیت های اعلام شده باید برای نود و پنج درصد (% ۹۵) زمان تضمین گردد و در ۵% زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰% کاهش یابد.

 

 

 

 

 

* مطابق مصوبه شماره ۲۶۶ ، نسبت سهم ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی یک به چهار است *