طرح غزال (نسیم)

 

* به ازای استفاده چهار گیگ ترافیک داخلی، فقط یک گیگ ترافیک بین الملل محاسبه و منظور خواهد شد.

 

* به ازای استفاده چهار گیگ ترافیک داخلی، فقط یک گیگ ترافیک بین الملل محاسبه و منظور خواهد شد.

 

* به ازای استفاده چهار گیگ ترافیک داخلی، فقط یک گیگ ترافیک بین الملل محاسبه و منظور خواهد شد.